top of page

จัดไฟแนนซ์กับ 1112 Auto

ที่ 1112 Auto เรามีบริการช่วยเหลือลูกค้าด้านการขอยื่นกู้ธนาคาร ( จัดไฟแนนซ์ ) ด้วยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ ทำให้การยื่นกู้ธนาคารเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณ พร้อมรับเงื่อนไข และ อัตราดอกเบี้ยสุดพิเศษ เริ่มต้นที่ 2.49% เท่านั้น โดยเราทำงานร่วมกับธนาคารชั้นนำมากมาย ดังต่อไปนี้

ธนาคาร-01.png

เอกสารที่ใช้สำหรับการยื่นกู้

พนักงานบริษัท

 • สำเนาบัตรประชาชน

 • สำเนาทะเบียนบ้าน

 • สำเนาสลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน

 • สำเนาเอกสารเดินบัญชี

 • ภาพวาดแผนที่ ที่อยู่ปัจจุบัน

 • สำเนาเอกสารกรรมสิทธิ์ที่ดิน

ข้าราชการ

 • สำเนาบัตรประชาชน

 • สำเนาทะเบียนบ้าน

 • สำเนาบัตรข้าราชการ

 • สำเนาสลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน

 • สำเนาเอกสารเดินบัญชี

 • ภาพวาดแผนที่ ที่อยู่ปัจจุบัน

 • สำเนาเอกสารกรรมสิทธิ์ที่ดิน

เกษตรกร

 • สำเนาบัตรประชาชน

 • สำเนาทะเบียนบ้าน

 • สำเนาเอกสารเดินบัญชี

 • สำเนาทะเบียนเกษตรกร

 • สำเนาโฉนดที่ดิน

 • สำเนาสัญญาเช่าที่

 • สำเนาภบท.5

 • ภาพวาดแผนที่ ที่อยู่ปัจจุบัน

 • สำเนาเอกสารกรรมสิทธิ์ที่ดิน

อาชีพอิสระ

 • สำเนาบัตรประชาชน

 • สำเนาทะเบียนบ้าน

 • สำเนาเอกสารเดินบัญชี

 • สำเนาใบทวิ50

 • สำเนาเอกสารรับรองการทำงาน (ถ้ามี)

 • สำเนาสัญญาว่าจ้างทำงาน (ถ้ามี)

 • สำเนาใบเสร็จรับเงิน (ถ้ามี)

 • ภาพวาดแผนที่ ที่อยู่ปัจจุบัน

 • สำเนาเอกสารกรรมสิทธิ์ที่ดิน

เจ้าของร้าน

 • สำเนาบัตรประชาชน

 • สำเนาทะเบียนบ้าน

 • สำเนาเอกสารเดินบัญชี

 • สำเนาทะเบียนการค้า

 • สำเนาเอกสารเสียภาษีเงินได้ (ถ้ามี)

 • สำเนาใบเสร็จซื้อของ (ถ้ามี)

 • สัญญาเช่าที่

 • รูปถ่ายร้านค้า

 • ภาพวาดแผนที่ ที่อยู่ปัจจุบัน

 • สำเนาเอกสารกรรมสิทธิ์ที่ดิน

เจ้าของธุรกิจ

 • สำเนาบัตรประชาชน

 • สำเนาทะเบียนบ้าน

 • สำเนาเอกสารเดินบัญชี

 • สำเนาหนังสือจดทะเบียนบริษัท

 • สำเนาเอกสารจดภาษีมูลค่าเพิ่ม

 • สำเนาใบเสร็จซื้อของ (ถ้ามี)

 • รูปถ่ายบริษัท

 • ภาพวาดแผนที่ ที่อยู่ปัจจุบัน

 • สำเนาเอกสารกรรมสิทธิ์ที่ดิน

bottom of page